Numer rejestrowy Nazwa firmy Dane kontaktowe Rodzaj odbieranych odpadów Od dnia15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 24.04.2013 r.
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 24.04.2013 r.
15 01 03 Opakowania z drewna 24.04.2013 r.
15 01 04 Opakowania z metali 24.04.2013 r.
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 24.04.2013 r.
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 24.04.2013 r.
15 01 07 Opakowania ze szkła 24.04.2013 r.
15 01 09 Opakowania z tekstyliów 24.04.2013 r.
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne) 24.04.2013 r.
16 odpady nieujęte w innych grupach
16 01 zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608)
OŚ.6235.1.2012 16 01 03 Zużyte opony 11.12.2012
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 11.12.2012
17 01 02 gruz ceglany 11.12.2012
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 11.12.2012
17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 11.12.2012
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 11.12.2012
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 11.12.2012
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg 11.12.2012
17 01 82 Inne nie wymienione odpady 11.12.2012
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno 11.12.2012
17 02 02 Szkło 11.12.2012
17 02 03 Tworzywa sztuczne 11.12.2012
17 02 04* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 11.12.2012
17 04 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 07 mieszaniny metali 11.12.2012
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 24.04.2013 r.
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 24.04.2013 r.
17 08 materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 11.12.2012
17 09 inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 11.12.2012
20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 odpady komunlane segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 20 01 13* rozpuszczalniki 11.12.2012
„EMPOL” Sp. z o.o. 20 01 14* kwasy 11.12.2012
34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 telefon: (18) 26 250 95 20 01 15* alkalia 11.12.2012
NIP: 735-24-97-796 (18) 26 253 53 20 01 17* odczynniki fotograficzne 11.12.2012
REGON: 492841416
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 11.12.2012

20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 11.12.2012
20 01 23* urządzenia zawierające freony 11.12.2012
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 11.12.2012
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 11.12.2012
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne 11.12.2012
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne 11.12.2012
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 11.12.2012
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki 11.12.2012
20 01 36 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23,20 01 35,
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 tworzywa sztuczne,
20 01 40 metale,
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie, 11.12.2012
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości,
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach
OŚ.6235.2.2012

20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 odpady komunlane segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 02 25
20 01 27* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Spółka z o.o. w Krakowie 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 33,
31–580 Kraków, ul. Nowohucka 1 20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie
NIP: 675-000-65-47 20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,
REGON: 350641392 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 tworzywa sztuczne,
20 01 40 metale,
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych,
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie,
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 odpady z targowisk,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości,
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach
OŚ.6235.3.2012
Telefon: (18) 33 10 398 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 odpady komunlane segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 36 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23,20 01 35,
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
Firma Usługowo-Handlowo-Budowlana 20 01 39 tworzywa sztuczne,
„MARKOM” Marcin Kuc 20 01 40 metale,
34-733 Mszana Górna 412 20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych,
NIP: 737-131-50-49 20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
REGON: 490790347 20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie,
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 odpady z targowisk,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach
OŚ.6235.4.2012
Telefon: (12) 271 51 17 10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 Ol Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zaw ierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne)
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03 Zużyte opony
16 01 04* Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy
16 01 06 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zaw terające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 09* Elementy zawierające PCB
16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Zbiór i Segregacja Odpadów 17 01 02 Gruz ceglany
TRASZKAN S.C – S.F.Z Sroka 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
32–413 Zegartowice 105 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
NIP: 681-18-21-834 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
REGON: 356520287 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
1912 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
191211* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 15* Alkalia
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
OŚ.6235.5.2012


Wykreślenie 05.01.2016r.
SRS WASTE TECHNOLOGY SP.ZO.O.
34 – 730 Mszana Dolna, ul. Orkana 51 e-mail: srs.waste@o2.pl 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
NIP: 737-211-42-58 Telefon: (18) 33 11 121
REGON: 120616290

OŚ.6235.6.2012
Telefon: (12) 274 07 20 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,
Rejonowe Przedsiębiorstwo 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 20 01 36 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
32–400 Myślenice, ul. Słowackiego 84 20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
NIP: 6810003737 20 01 39 tworzywa sztuczne,
REGON: 350535129 20 01 40 metale,

20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych,
20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie,
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 odpady z targowisk,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach
OŚ.6235.7.2012
Telefon: (18) 442 01 00 15 odpady opakowaniowe
15 01 odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z putymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 odpady nieujęte w innych grupach
16 01 zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608)
16 01 03 zużyte opony
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 02 04* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 03 odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable i inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębienia
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507
17 06 materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03* inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
Przedsiębiorstwo Obrotu 17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
Surowcami Wtórnymi 17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest
SURPAP s.c. 17 08 materiały konstrukcyjne zawierające gips
33 – 300 Nowy Sącz 17 08 01* materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
ul. Wyspiańskiego 3 17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
NIP: 7341012350 17 09 inne odpady z budowy, remontów i demontażu
REGON: 490376978 17 09 01* odpady z budowy, remontu i demontażu zawierające rtęć

17 09 02*odpady z budowy, remontu i demontażu, zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03* inne odpady z budowy, remontu i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 tworzywa sztuczne,
20 01 40 metale,
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych,
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie,
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 odpady z targowisk,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości,
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach
OŚ.6235.8.2012
Telefon: (18) 26 76 081 04 odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01 odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 08 odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09 odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99 inne nie wymienione odpady
10 odpady z procesów termicznych
10 11 odpady z hutnictwa szkła
10 11 12 szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 19.11.2013 r.
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne) 19.11.2013 r.
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 19.11.2013 r.
16 odpady nieujęte w innych grupach
16 01 zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608)
16 01 03 zużyte opony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 19.11.2013 r.
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 19.11.2013 r.
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg
17 02 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 19.11.2013 r.
17 03 80 odpadowa papa
17 04 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 02 aluminium
17 04 05 żelazo i stal
Zakłady Komunalne Spółka z o.o. 17 05 gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębienia
34 - 700 Rabka Zdrój 17 05 03* gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
ul. Kilińskiego 56b 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 19.11.2013 r.
NIP: 7352497196 17 09 inne odpady z budowy, remontów i demontażu 19.11.2013 r.
REGON: 492841416 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 19.11.2013 r.

19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
19 08 01 skratki
19 08 02 zawartość piaskowników
19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 08 Tekstylia
20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 19.11.2013 r.
20 01 10 odzież 19.11.2013 r.
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki 19.11.2013 r.
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 19.11.2013 r.
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne 19.11.2013 r.
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 19.11.2013 r.
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 19.11.2013 r.
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 19.11.2013 r.
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne 19.11.2013 r.
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 tworzywa sztuczne,
20 01 40 metale,
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 19.11.2013 r.
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, 19.11.2013 r.
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie, 19.11.2013 r.
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji, 19.11.2013 r.
20 03 inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 odpady z targowisk,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach 19.11.2013 r.
GOK.6235.1.2013
Telefon: (12) 646 23 21 15 odpady opakowaniowe Wykreślenie 24.01.2014r.
15 01 odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z putymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 odpady nieujęte w innych grupach
16 01 zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608)
16 01 03 zużyte opony
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable i inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
Małopolskie Przedsiębiorstwo 17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
Gospodarki Odpadami półka z o. o. 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
w Krakowie 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
30-307 Kraków, ul.. Barska 12 20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
NIP: 6762460430 20 01 01 papier i tektura
REGON: 122729525 20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 tworzywa sztuczne,
20 01 40 metale,
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych,
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie,
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 odpady z targowisk,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości,
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach
GOK.6235.2.2013
Telefon: (32) 254 08 53 15 odpady opakowaniowe Wykreślenie 30.09.2013r.
15 01 odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z putymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 odpady nieujęte w innych grupach
16 01 zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608)
16 01 03 zużyte opony
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable i inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
Miejskie Przedsiębiorstwo 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
40-833 Katowice, ul. Obroki 140 20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
NIP: 6340128630 20 01 01 papier i tektura
REGON: 270135328 20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 tworzywa sztuczne,
20 01 40 metale,
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych,
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie,
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 odpady z targowisk,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości,
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach
GOK.6235.4.2013
Telefon: (18) 264 96 77 15 odpady opakowaniowe
15 01 odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 01 09 opakowania z tekstyliów
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne)
16 odpady nieujęte w innych grupach
16 01 zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 1606 i 1608)
16 01 03 zużyte opony
17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 02 04* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable i inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
IB Sp. Z o. o. 17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
34-425 Biały Dunajec 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
ul. Miłośników Podhala 1 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
NIP: 7361002478 20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
REGON: 490513228 20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 tworzywa sztuczne,
20 01 40 metale,
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych,
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie,
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 inne odpady komunalne
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 odpady z targowisk,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości,
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych grupach
GOK.6235.6.2013 Usługi Transportowe Starzyk Łukasz, Telefon: 519394117 20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
33-112 Tarnowiec, Wypoczynkowa 13 20 01 10 odzież
NIP: 9930509116, REGON: 121475695 20 01 11 tekstylia
GOK.6235.1.2014
Telefon: (18) 26 87 142 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03 Zużyte opony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 22 Inne nie wymienione elementy
16 01 99 Inne nie wymienione odpady
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów przebudowy dróg
17 01 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
Usługi Transportowe Gacek & Krawontka 17 04 06 Cyna
Spółka Jawna 17 04 07 Mieszaniny metali
32 – 434 Skomielna Biała 613 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
NIP: 6812055135 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
REGON: 122754316 17 05 06 Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
GOK.6235.3.2015
Telefon: (12) 272 03 35 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 07.09.2015 r.
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03 Zużyte opony
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 20 01 17* odczynniki fotograficzne
ul. Słowackiego 82 20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
32 - 400 Myślenice 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
NIP: 6811887431 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
REGON: 120003793 20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty niezawierające substancje niebezpiecznych
20 01 32 leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych,
20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach