Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 21.07.2018r. Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
 
 
Jesteś w » Strona Główna

 

Informacje w sprawie systemu gospodarki odpadami udzielane są w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 203 (II piętro), telefonicznie, pod numerem  (18) 3310622 wew. 216 lub poprzez e-mail: gospodarkaodpadami@mszana-dolna.pl


 

 

Informacje archiwalne z roku 2015

 

 


 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że w dniu 29 października 2015 r. Rada Miasta Mszana Dolna podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty.Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 

 • 6,50 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
 • 13,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.


Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 05 listopada 2015 r., pozycja 6361 wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia i obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2016 r..Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
 


Przypominamy:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację (wraz z załącznikami) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z obniżeniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszym mieście. W okresie lipiec 2013 – grudzień 2014 miesięczny koszt odbierania i zagospodarowania odpadów wynosił 51 948,00 zł, w 2015 r. – 45 468,00 zł. We wrześniu 2015 r. został rozstrzygnięty nowy przetarg. Umowa została podpisana na okres styczeń 2016 – czerwiec 2017 na ogólną kwotę 651 240,00 zł co miesięcznie daje 36 180,00 zł. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, kt&´rym została obciążona gmina.
 


Uprzejmie informujemy, iż w ramach przetargu miasto otrzyma 500 szt. pojemników na odpady zmieszane, które będą przekazane mieszkańcom w formie użyczenia. Ilość pojemników jest ograniczona, o otrzymaniu kosza będzie decydowała kolejność zgłoszenia. Ponadto informujemy, iż właściciele nieruchomości, którzy dzierżawią pojemniki od firmy EMPOL, mogą wypowiedzieć umowę na dzierżawę pojemników i ubiegać się o pojemnik od miasta nieodpłatnie.

 

 

 


 

 


 

 

PUNKTY  DYSTRYBUCJI  WORKÓW 

 

 

´

 

PUNKTY  DYSTRYBUCJI  WORKÓW

 

MIEJSCOWOŚĆ

ADRES PUNKTU

GODZINY OTWARCIA

Urząd Miasta Mszana Dolna

ul. Piłsudskiego 2 

poniedziałek – piątek

800-1500

 

 


 

Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe

 

WYKAZ

 

podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Mszana Dolna w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

[art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./].

 

 1. Górna Raba Spółka z o. o.
  ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna, REGON 356267546,

  tel. 18 33 10 324

 

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna

  tel. 18 33 10 062

 

 1. Zakłady Komunalne Spółka z o. o.
  ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój, REGON: 490076704

  tel. 18 26 76 081

 

 1. F.H.U. GAZ- SERWIS 4X4
  ul. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów 

  tel. 18 26 75 213 ; kom. +48 606 591 696
   

 

 


 

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Mszana Dolna  do dnia 31.12.2015 roku

 

Firma:

 

PUK EMPOL Sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Tylmanowa
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

 

Biuro Obsługi Klienta:

tel. 18 26 25 095

e-mail: marketing@pukempol.pl

 


 

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu

 


[ 2014 ]

INFORMACJA

o osiągniętych przez Gminę Miasto Mszana Dolna oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 roku.

[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm./]

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014r. – 44,4 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 50 %).

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014r. – 68,7 % (poziom wymagany – co najmniej 14 %).


[ 2013 ]

INFORMACJA

o osiągniętych przez Gminę Miasto Mszana Dolna oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku.

[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm./]

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013r. – 38,6 % (poziom wymagany – nie więcej niż 50 %).

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013r. – 27 % (poziom wymagany – co najmniej 12 %). 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA MSZANA DOLNA
 
 

Informujemy, iż Rada Miasta Mszana Dolna uchwałą z dnia 16.03.2015 r. wprowadziła NOWE stawki za wywóz śmieci obowiązujące od miesiąca kwietnia br., czyli płatność za miesiąc kwiecień  według nowego cennika (termin płatności do 15 kwietnia br.). 
 
W związku ze zmianą wysokości opłat za wywóz śmieci, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie do 15 kwietnia 2015 r. 
 
Do każdej nieruchomości w najbliższych dniach poprzez kuriera dotrze deklaracja, którą będzie obowiązany wypełnić właściciel nieruchomości. Właściciel zadeklaruje sposób gromadzenia odpadów (selektywny, bądź nieselektywny) oraz liczbę osób zamieszkującą nieruchomość.
 
Na tej podstawie właściciel nieruchomości wyliczy opłatę, którą należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Mszana Dolna bez dodatkowego wezwania ze strony Urzędu:
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej - Konto: 67 8808 0006 0010 0000 0563 0037 lub wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mszana Dolna (ul. Piłsudskiego 2)
 
 
Stawka miesięcznej opłaty za odpady komunalne za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość:
 
 
 

 

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW –  2015 ROK

 

Ulice: Zakopiańska, Zarabie, Stawowa, Krakowska, Starowiejska, Krasińskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Paderewskiego, Chopina, Kopernika, Zagórzan, Podhalan, Tolińskiego, Modrzejewskiej, Moniuszki, Sienkiewicza, Żeromskiego, Jarzębinowa, Konopnickiej, Spadochroniarzy, Słoneczna, Zielona, Topolowa, Kolbego, Fabryczna, Plac Św. Faustyny, Ks. J. Popiełuszki. ODBIÓR WORKA/POJEMNIKA - ŻÓŁTY, ZIELONY

 ODBIÓR WORKA/POJEMNIKA – SZARY, BRĄZOWY

 ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

 

Harmonogram w formacie pdf  - do pobrania.  

 

 

 

Ulice: Orkana, Marka, Mroza, Kościuszki, Ogrodowa, I Armii Wojska Polskiego, Asnyka, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Rynek, Leśna, Matejki, Grunwaldzka, Malinowa, Flizaka, Szymanowskiego, Rakoczego, Słomka, Stachury.

  

 ODBIÓR WORKA/POJEMNIKA - ŻÓŁTY, ZIELONY

 ODBIÓR WORKA/POJEMNIKA – SZARY, BRĄZOWY

 ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH


Harmonogram w formacie pdf  - do pobrania.  

 

 
 
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – STYCZEŃ 2015 ROK

 

Ulice: Zakopiańska, Zarabie, Stawowa, Krakowska, Starowiejska, Krasińskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Paderewskiego, Chopina, Kopernika, Zagórzan, Podhalan, Tolińskiego, Modrzejewskiej, Moniuszki, Sienkiewicza, Żeromskiego, Jarzębinowa, Konopnickiej, Spadochroniarzy, Słoneczna, Zielona, Topolowa, Kolbego, Fabryczna, Plac Św. Faustyny, Ks. J. Popiełuszki.

 

Styczeń

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 ODBIÓR WORKA/POJEMNIKA - ŻÓŁTY, ZIELONY

 ODBIÓR WORKA/POJEMNIKA – SZARY, BRĄZOWY

 

 

 

Ulice: Orkana, Marka, Mroza, Kościuszki, Ogrodowa, I Armii Wojska Polskiego, Asnyka, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Rynek, Leśna, Matejki, Grunwaldzka, Malinowa, Flizaka, Szymanowskiego, Rakoczego, Słomka, Stachury.

 

 

Styczeń

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 ODBIÓR WORKA/POJEMNIKA - ŻÓŁTY, ZIELONY

 ODBIÓR WORKA /POJEMNIKA – SZARY, BRĄZOWY

 

 

 

Tekst przeczytany: 48.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami-smieciowa-rewolucja-archiwum-2015.html