Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 21.07.2018r. Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
 
 
Jesteś w » Strona Główna

 

Informacje w sprawie systemu gospodarki odpadami udzielane są w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 203 (II piętro), telefonicznie, pod numerem  (18) 3310622 wew. 216 lub poprzez e-mail: gospodarkaodpadami@mszana-dolna.pl


 

 

Informacje archiwalne z roku 2016

 

 

 


 

 

Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Uchwała Nr XXI/183/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.

 

 

 


 

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu

 


[ 2015 ]

INFORMACJA

o osiągniętych przez Gminę Miasto Mszana Dolna oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku.


[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm./] 

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015r. – 0% ( poziom wymagany – nie więcej niż 50 %).

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015r. – 62,7% (poziom wymagany – co najmniej 16 %).

 


 

Informacja o odpadach problemowch 

 

Na terenie miasta Mszana Dolna ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się tzw. „odpady problemowe”, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne odpady niebezpieczne.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe np.opony, stare meble, dywany, wykładziny, stolarka okienna i drzwiowa i inne odbierane są w ramach tzw. „mobilnego punktu” selektywnego zbierania odpadów zgodnie z harmonogramem w ramach tzw. "wystawki chodnikowej" organizowanej nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 

Odpady niebezpieczne w tym m.in. świetlówki, farbt, lakiery, dezodoranty można oddać w punkcie organizowanym 2 razy do roku na placu targowym przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej.

 

O terminach tych odbiorów informujemy na stronie internetowej miasta oraz poprzez rozwieszenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych.


 

Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki:

 • Apteka Mszańska ul. Jana Pawła II 4 Mszana Dolna
 • Apteka Prywatna s.c ul. Piłsudskiego 11 Mszana Dolna
 • Apteka M.Szerłomska i Sp.J., ul.Kolbego 14 Mszana Dolna

 

W obiektach użyteczności publicznej (Urząd Miasta Mszana Dolna, placówki oświatowe na terenie miasta) znajdują się pojemniki na zużyte baterie.

 

Na terenie miasta w wybranych punktach (białe kontenery) znajdują się pojemniki przeznaczone na tekstylia.

 

Zużyte opony można oddawać bezpłatnie w punktach wymiany opon.
 

 

 


 

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Mszana Dolna od dnia 01.01.2016 roku  do dnia 30.06.2017 roku

 

Firma:     Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

 

SIEDZIBA SPÓŁKI

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 82
32-400  Myślenice

 

Tel.  12 272 03 35 
Fax  12 349 05 63 


NIP 681-18-87-431
Regon 120003793

 

 

ZAKŁAD

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Kornela Ujejskiego 341
32-400 Myślenice
 

Tel. 12 396 56 85

Strona internetowa:  www.skladowisko.com.pl
 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2016

na terenia MIASTA MSZANA DOLNA

 

 

Obręb A: ulice: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Sienkiewicz, Jarzębinowa, Żeromskiego, Tolińskiego, Podhalan, Kopernika, Zagórzan, Paderewskiego, Moniuszki, Modrzejewskiej, Chopina, Plan Św. Siostry Faustyny, Ks. J.Popiełuszki, KolbegoObręb B: ulice: Zielona, Topolowa, Grunwaldzka, Piłsudskiego, Słomka, Leśna, Spadochroniarzy, SłonecznaObręb C: ulice: Rakoczego, Smrekowa, Szymanowskiego, Matejki, Flizaka, Jana Pawła II, Rynek, StarowiejskaObręb D: ulice: Krakowska, Stawowa, Zarabie, Zakopiańska, Ludwika Mroza, Orzeszkowej, Kościuszki, I Armii Wojska Polskiego, Asnyka, Marka, Ogrodowa, Orkana, A. Stachury, Kaziemirza Wielkiego, FabrycznaBudynki wielorodzinne - ulice: Starowiejska, Krakowska, Jana Pawła II


 

 


 

 

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiBurmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że w dniu 29 października 2015 r. Rada Miasta Mszana Dolna podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty.Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 

 • 6,50 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
 • 13,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.


Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 05 listopada 2015 r., pozycja 6361 wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia i obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2016 r..Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
 


Przypominamy:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację (wraz z załącznikami) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z obniżeniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszym mieście. W okresie lipiec 2013 – grudzień 2014 miesięczny koszt odbierania i zagospodarowania odpadów wynosił 51 948,00 zł, w 2015 r. – 45 468,00 zł. We wrześniu 2015 r. został rozstrzygnięty nowy przetarg. Umowa została podpisana na okres styczeń 2016 – czerwiec 2017 na ogólną kwotę 651 240,00 zł co miesięcznie daje 36 180,00 zł. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, kt&´rym została obciążona gmina.
 


Uprzejmie informujemy, iż w ramach przetargu miasto otrzyma 500 szt. pojemników na odpady zmieszane, które będą przekazane mieszkańcom w formie użyczenia. Ilość pojemników jest ograniczona, o otrzymaniu kosza będzie decydowała kolejność zgłoszenia. Ponadto informujemy, iż właściciele nieruchomości, którzy dzierżawią pojemniki od firmy EMPOL, mogą wypowiedzieć umowę na dzierżawę pojemników i ubiegać się o pojemnik od miasta nieodpłatnie.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUNKTY  DYSTRYBUCJI  WORKÓW 

 

 

´

 

PUNKTY  DYSTRYBUCJI  WORKÓW

 

MIEJSCOWOŚĆ

ADRES PUNKTU

GODZINY OTWARCIA

Urząd Miasta Mszana Dolna

ul. Piłsudskiego 2 

poniedziałek – piątek

800-1500

 

 


 

Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe

 

WYKAZ

 

podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Mszana Dolna w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

[art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./].

 

 1. Górna Raba Spółka z o. o.
  ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna, REGON 356267546,

  tel. 18 33 10 324

 

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna

  tel. 18 33 10 062

 

 1. Zakłady Komunalne Spółka z o. o.
  ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój, REGON: 490076704

  tel. 18 26 76 081

 

 1. F.H.U. GAZ- SERWIS 4X4
  ul. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów 

  tel. 18 26 75 213 ; kom. +48 606 591 696
   

 

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 46.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami-smieciowa-rewolucja-archiwum-2016.html