Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 20.03.2018r. Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

Lokalne prawo gospodarowania odpadami

 
 
W związku z koniecznością wprowadzenia nowego sytemu gospodarki odpadami na terenie Miasta Mszana Dolna, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 roku zostały wprowadzone nowe regulacje prawne.
Na podstawie  art.6j, art.6l , art.6n, art.6r ust.3 oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta Mszana Dolna uchwaliła następujące uchwały:
 
1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty – kliknij
 
2. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi– kliknij
 
3. w sprawie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji – kliknij   
 

4. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę – kliknij  
 
5. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna - kliknij
 
 
Według art. 6 r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za odbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące koszty:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3. obsługa administracyjna tego systemu


Ad 1. 
Według uzyskanych danych zakładów zagospodarowania odpadów oraz przewoźników:
- zagospodarowanie odpadów w instalacji regionalnej - 1 tona zmieszanych odpadów – ok. 260 zł, 1 tona segregowanych odpadów – 1 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych (bez względu na to czy segregowane czy zmieszane) – 1 tona ok.  240 zł
 
Zatem koszty roczne odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, przy założeniu, że mieszkaniec produkuje ok. 17 kg odpadów miesięcznie (dane statystyczne) i jest ok. 8000 mieszkańców
- jeżeli nikt nie segreguje odpadów 816 000 zł, 
- przy założeniu, że wszyscy segregują odpady – 620 976 zł (wtedy i tak powstaje ponad 50% odpadów niesegregowanych) 
 
Ad 2. 
koszty roczne tworzenia i utrzymywania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
I wariant - wynajem placu, kontenery,boksy składowe, koszty osobowe, transport utylizacja, paliwo, energia, media ok. 280 000 zł
II wariant – 2x w roku wystawienie odpadów (elektryczne i elektroniczne, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, opony, odpady rozbiórkowe) w wyznaczonych punktach ok. 150 000 zł
 
Ad 3. koszty roczne administracyjnej obsługi systemu ok. 124 680 zł
program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami, sprzęt komputerowy, papier, opłaty pocztowe, koszty osobowe, kampania informacyjna, system GPS do monitorowania śmieciarek
 
 
Rada Miasta przyjęła w uchwale minimalny koszt roczny systemu gospodarki odpadami, który oszacowany został na 895 656 zł
Według danych z ewidencji ludności mieszkańców Miasta Mszana Dolna jest ok 8 tys., co po przeliczeniu daje minimalny koszt miesięczny na mieszkańca – 9,33 zł. Stąd uchwalone przez Radę Miasta stawki za odbiór odpadów komunalnych w Mieście Mszana Dolna wynoszą odpowiednio 
 
- dla mieszkańców którzy w sposób selektywny gromadzą odpady – 9,00 zł/osobę
- dla mieszkańców którzy nieselektywnie gromadzą odpady - 18,00 zł/osobę
 
Stawka za odpady niesegregowane jest dwukrotnie wyższa od opłaty za śmieci segregowane, aby uczynić zadość przepisom art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów co do zasady.
 
Po przeprowadzonym przetargu i uzyskaniu realnej kwoty za wywóz i zagospodarowanie opadów Rada Miasta może skorygować wielkość opłaty nowelizując ww. uchwały. 
 
Tekst przeczytany: 2679.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/lokalne-prawo-gospodarowania-odpadami.html