Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 23.10.2018r. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2016

 

 ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

z dnia 11 marca 2016 r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 239 – z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/120/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 

 

§ 1.
1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z postępowaniem przeprowadzonym w dniu 09.03.2016r. przez komisję konkursową, która dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, celem ich zaopiniowania oraz wybrała najkorzystniejsze oferty.

 

2. Złożonych zostało 20 ofert na następujące rodzaje zadań publicznych:


1) Zadanie 1 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 8 ofert,
2) Zadanie 2 - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności – 5 ofert,
3) Zadanie 3 - wypoczynek dzieci i młodzieży – 4 oferty,
4) Zadanie 4 - kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 3 oferty.


§ 2.
1.Burmistrz Miasta Mszana Dolna po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej, postanawia udzielić dotacji na realizację następujących zadań publicznych:

1) W ramach zadania 1 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej :


a) Oferent: „Budujemy sukces”, tytuł zadania publicznego: „Profesjonalne szkolenie piłkarskie drogą do sukcesu” wysokość przyznanych środków publicznych:- 5.000,00zł (3.000,00zł na wynajem sali i 2.000,00zł na transport).

 

2) W ramach zadania 2 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności:


a) Oferent: Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła, tytuł zadania publicznego:
„Profilaktyka, rekreacja i turystyka – zajęcia dla dzieci i młodzieży” wysokość przyznanych środków publicznych: 6.000,00zł,

b) Oferent: Uczniowski Klub Sportowy BESKID Mszana Dolna, tytuł zadania publicznego: „Dbam o zdrowie-jestem aktywny”, wysokość przyznanych środków publicznych:2.592,00zł.

 

3) W ramach zadania 3 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - wypoczynek dzieci i młodzieży:


a) Oferent: Komenda Gorczańskiego Hufca ZHP im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej, tytuł zadania publicznego: „Zaczarowana kraina”, wysokość przyznanych środków publicznych: 10.000,00zł

 

4) W ramach zadania 4 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:


Nie wybrano, żadnej oferty. Złożone oferty były niekompletne albo nie spełniały kryteriów formalnych.

 

2. Pozostałe oferty odrzucono.


3. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 

 

§ 3.
1. Oferent, któremu została przyznana dotacja w kwocie mniejszej niż wnioskowana może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu ofert, dokonać odpowiedniego zmniejszenia zakresu realizacji zadania, składając zaktualizowany harmonogram i zaktualizowany kosztorys realizacji zadania albo odstąpić od podpisania umowy na realizację tego zadania.


2. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy oferent powiadamia pisemnie o tym fakcie Burmistrz Miasta Mszana Dolna w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu ofert.
 

 

§ 4.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

 


§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

 

 

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1005.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-wyniki-otwartego-konkursu-ofert-2016.html