Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 25.02.2018r. Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 ze zm.)


z w o ł u j ę


XXXIII zwyczajną sesję Rady Miasta Mszana Dolna na dzień 14 czerwca 2017r. (środa) na godzinę 15.00

 

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.Porządek obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:

 

1. Otwarcie XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXII z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 -2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/287/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/290/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mszana Dolna na lata 2016 – 2018.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
17.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

 


 

Przewodnicząca Rady Miasta                  

Agnieszka Modrzejewska-Potaczek            

 

Tekst przeczytany: 337.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-xxxiii-zwyczajna-sesja-rady-miasta-mszana-dolna-1706.html