Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 19.06.2018r. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2012

 

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA W STRAŻY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ
I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
A. niezbędne:
wykształcenie średnie
umiejętność obsługi komputera
znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i przepisów dotyczących straży gminnych, prawa o ruchu drogowym, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
obywatelstwo polskie,
ukończone 21 lat,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
nienaganna opinia,
uregulowany stosunek do służby wojskowej,
niekaralność
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku aplikanta

B. dodatkowe:
prawo jazdy Kat. B
umiejętność pracy w zespole ,
odporność na stres,
zdyscyplinowanie,
preferowane wykształcenie wyższe

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku
1)ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta
10/ obsługa programów „TRAFIC M” oraz „TRAFIC P”
11/ przygotowywanie pism raportów i wezwań a także innej korespondencji związanej z toczącym się postępowaniem
12/ podejmowanie czynności polegających na wysyłaniu zapytań do Cepik w celu ustalenia właściciela pojazdu i kierującego pojazdem

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Część czasu pracy będzie obejmowała pracę w terenie. Praca będzie wykonywana zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Komendanta Straży Miejskiej .Obszar działania Miasto Mszana Dolna. Czas pracy ośmiogodzinny, Aplikant podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi mniej niż 6 %.

V. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys (cv)
kwestionariusz wg załączonego wzoru
kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
kopia prawa jazdy,
kopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,( jeżeli kandydat posiada)
zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (lekarz rodzinny),
oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej wraz z kserokopią wpisu do książeczki wojskowej ,
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

VI. Informacje dodatkowe:
Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych” (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(Dz. U. nr 223,poz.1458 ze zmianami ) .

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. W tym okresie osoba zatrudniona po raz pierwszy na stanowisku aplikanta w Straży Miejskiej odbywa szkolenie podstawowe. Po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem pozytywnym aplikant zostanie zatrudniony na czas nieokreślony.

Podpisanie umowy zostanie poprzedzone:
- specjalistycznymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi

4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP wejście z / www.mszana-dolna.pl /

VII. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta 34-730 Mszana Dolna ul. Piłsudskiego 2 , w kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej” w terminie do dnia 23 lipca 2012 r. do godz.15.00
/ uwaga : liczy się data wpływu do Urzędu Miasta/

Dokumenty , które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 018 3310417


Informacja w BIP o naborze.

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1326.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/nabor-na-aplikanta-w-strazy-miejskiej-w-mszanie-dolnej.html