Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 20.03.2018r. Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

 

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:


A. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja, prawo
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy:

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachKodeksu postępowania administracyjnego,
ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o odpadach,
ordynacji podatkowej,
przepisy wykonawcze do tych ustaw.

 

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. utrzymania czystości i porządku.

 

B. Wymagania dodatkowe :

 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie, ochrony środowiska.
 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych

 


II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku

 

 • prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Mszana Dolna
 • obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
 • utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 • opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 • współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 • przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mszana Dolna,
 • współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów
 • przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne.
 • kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami.

 


III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


1. Praca W Urzędzie Miasta , na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu . Część czasu pracy będzie obejmowała pracę w terenie. Obszar działania - Miasto Mszana Dolna. Czas pracy ośmiogodzinny.
W przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym , umowa o prace będzie zawarta na czas określony , nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Stanowisko w strukturze organizacyjnej Urzędu podlega Zastępcy Burmistrza Miasta.2. Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

 IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi mniej niż 6 %.

 V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (cv)
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,(dowód osobisty, paszport )
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu (jeżeli kandydat posiada)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,( jeżeli kandydat posiada)
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (może być od lekarza rodzinnego),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 


VI. Informacje dodatkowe:

 

 • Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych” (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.(Dz. U. nr 223,poz.1458 ze zmianami ).

 

 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP wejście z / www.mszana-dolna.pl /VII. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać na adres :

Urząd Miasta
34-730 Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku”, w terminie do dnia 27 grudnia 2012 r. do godz.15.00
/ uwaga : liczy się data wpływu do Urzędu Miasta/Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 018 3310417


Informacja w BIP  o naborze.

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 2887.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/nabor-na-stanowisko-urzednicze-ds-utrzymania-czystosci-i-porzadku.html