Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 24.10.2018r. Imieniny: Arety, Marty, Marcina
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa małopolskiego.
Celem projektu jest zwiększenie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego organizacji pozarządowych oraz harmonijny rozwój małopolskiego trzeciego sektora.

 

 


Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników, współpracowników i wolontariuszy małopolskich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenach wiejskich i w małych miejscowościach do 25 tys. mieszkańców.
Udział w projekcie rozpoczyna się warsztatem zarządzania strategicznego, podczas którego organizacje wraz z ekspertami ustalają Indywidualny Plan Rozwoju Organizacji.


W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY BEZPŁATNE WSPARCIE OBEJMUJĄCE:

 

 • Warsztaty Diagnozy Potrzeb Rozwojowych – strategiczne planowanie rozwoju organizacji
 • Szkolenia i warsztaty obejmujące najistotniejsze problemy, z jakimi borykają się małopolskie organizacje
 • Doradztwo indywidualne i grupowe
 • Seminaria tematyczne


I. WARSZTATY DIAGNOZY POTRZEB ROZWOJOWYCH
Warsztaty umożliwiają organizacjom znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

 

 • Jacy jesteśmy – gdzie działamy, jakimi problemami się zajmujemy, po co powstała nasza organizacja, kto ją tworzy, dla kogo działa, jakie jest nasze otoczenie?
 • Jakie są nasze mocne i słabe strony?
 • W jakim miejscu rozwoju obecnie jesteśmy?
 • Jakie są konkretnie nasze deficyty?
 • Jakie priorytety nadajemy zadaniom zmierzającym do eliminacji barier?
 • Jaka będzie organizacja za rok, dwa, trzy?
 • Jak poradzić sobie z najważniejszymi problemami i barierami, jakie stoją przed naszą organizacją?

Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa małopolskiego.


Celem projektu jest zwiększenie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego organizacji pozarządowych oraz harmonijny rozwój małopolskiego trzeciego sektora.


Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników, współpracowników i wolontariuszy małopolskich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenach wiejskich i w małych miejscowościach do 25 tys. mieszkańców.


Ponadto uczestnicy wspólnie z ekspertem ustalą Indywidualny Plan Rozwoju swojej organizacji.

Terminy do wyboru:


I edycja:
05-06.08, Kraków
10-11.09, Kraków
17-18.09, Kraków
25-26.09, Kraków

II edycja:
05-06.09, Tarnów
19-20.09, TarnówII. SZKOLENIA I WARSZTATY – każda organizacja może skorzystać z siedmiu tematów dotyczących kluczowych aspektów warunkujących skuteczne funkcjonowanie:
 

1. KWESTIE FINANSOWE-KSIĘGOWE, ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI (8 godzin)


- prowadzenie finansów organizacji w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej, gospodarczej
- księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania rozliczeń finansowych z dotacji i sprawozdania finansowego
- konstruowanie i zarządzanie budżetem projektu finansowanego z funduszy zewnętrznychTerminy do wyboru:
I edycja:
12 września, Kraków

II edycja:
14 listopada (miejsce podane w późniejszym terminie*)

2. PODEJŚCIE PROJEKTOWE DO REALIZACJI ZADAŃ – ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (8 godzin)


- zarządzanie cyklem projektu – pojęcia oraz stosowane narzędzia
- zarządzanie zasobami, ryzykiem
- metody tworzenia harmonogramu
- monitoring, ewaluacja
- procedury, raportowanieTerminy do wyboru:
I edycja:
24 września, Kraków

II edycja:
10 października (miejsce podane w późniejszym terminie*)
 3. BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI, E-PR (16 godzin)


- techniki PR, niskobudżetowa promocja;
- przygotowanie strategii promocji - współpraca z mediami i innymi podmiotami,
- narzędzia budowania wizerunku – dobre praktyki
- rola organizacji pozarządowych w społeczeństwie.
- wystąpienia publiczne, prezentacja organizacji
- techniki IT w budowaniu wizerunku organizacji, m.in. strona WWW, pozycjonowanie, portale społecznościowe, blog, e-reklamaTerminy do wyboru:
I edycja:
07-08 października, Kraków

II edycja:
07-08 listopada, Tarnów

4. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI – FUNDRAISING, WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM, DARCZYŃCY INDYWIDUALNI, GRANTY (32 godziny)


- utrzymywanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych źródeł finansowania – stabilność finansowa organizacji
- zasady dywersyfikacji źródeł finansowania NGO
- zasady i techniki współpracy z biznesem
- sponsoring, a działalność gospodarcza
- społeczna odpowiedzialność biznesu
- pozyskiwanie darczyńców indywidualnych
- kampania fundraisingowa – dobre praktyki
- wykorzystywanie technik IT w fundraisingu
- przegląd źródeł dofinansowania – granty prywatne i publiczne, polskie i zagraniczne (dostępne dla małopolskich NGO)
- prowadzenie działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej
 

W zależności od potrzeb NGO: szkolenie to może być realizowane w bloku 4 dniowym, lub podzielone na odrębne dni, na które zgłoszą się różne NGO/różni przedstawiciele danej organizacji

Terminy do wyboru:
I edycja:
15 -16 października, Kraków oraz 22-23 października, Kraków

II edycja:
12-13 listopada (miejsce podane w późniejszym terminie*) oraz 19-20 listopada (miejsce podane w późniejszym terminie*)


5. BUDOWANIE TRWAŁEGO I ZAANGAŻOWANEGO ZESPOŁU – POZYSKIWANIE I MOTYWOWANIE WOLONTARIUSZY I PRACOWNIKÓW (8 godzin)


- zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji non-profit
- delegowanie, motywowanie, ocena pracownicza
- zarządzanie cyklem współpracy z wolontariuszami
- zarządzanie talentami, rozwój pracowników
- skuteczny lider organizacji, praca w zespoleTerminy do wyboru:
I edycja:
17 października, Kraków

II edycja:
22 listopada, (miejsce podane w późniejszym terminie*)

6. PRAKTYCZNE WARSZTATY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (16 godzin)


- specyfika przygotowania wniosku o dofinansowanie –myślenie projektowe;
- zasady aplikowania o środki, którymi będą zainteresowani uczestnicy, w szczególności na przykładach tzw. małych grantów i inicjatyw oddolnych, fundacje prywatne, UM, nowe okresy programowania m.in. PO FIO;
- zasady dokonywania ocen wniosków o dofinansowanie;
- praca nad konkretnymi wnioskami o dofinansowanie (m.in. generator wniosków) – wzajemna prezentacja prac i ich ocenaWiększość prac na powyższym szkoleniu odbywa się z wykorzystaniem komputerów i Internetu (m.in. pisanie wniosku, poszukiwane informacji na temat konkursów grantowych)

Terminy do wyboru:
I edycja:
24 -25 października, Kraków

II edycja:
26-27 listopada, (miejsce podane w późniejszym terminie*)

7. KWESTIE PRAWNE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH (8 godzin)


- rejestracja fundacji i stowarzyszenia, różnice w zarządzaniu (dla grup nieformalnych typu Koła Gospodyń Wiejskich)
- rejestracja OPP, zmiany w statucie
- kodeks pracy, przepisy dot. wolontariatu
- sprawozdawczość, kontrole
- odpowiedzialność zarządu, rady, walnego zgromadzenia
Terminy do wyboru:
I edycja:
29 października, Kraków

II edycja:
25 listopada, (miejsce podane w późniejszym terminie*)III. DORADZTWO INDYWIDUALNE – każda organizacja może skorzystać z pięciu godzin doradztwa indywidualnego. Terminy oraz tematy będą ustalane za pośrednictwem biura projektu. Uczestnicy mogą uzyskać wsparcie z zakresu następujących dziedzin:

 

 • budowanie strategii
 • formułowanie misji
 • zarządzanie organizacją
 • źródła finansowania organizacji pozarządowych – m.in. działalność statutowa odpłatna/gospodarcza składki, sponsoring, źródła zewnętrzne typu granty
 • przygotowanie projektu i wniosku o dotację
 • zagadnienia formalno-prawne, m.in. statut, KRS, status OPP
 • księgowość organizacji pozarządowych
 • kwestie prawne
 • nowoczesne techniki IT w budowaniu wizerunku
 • ewaluacja, monitoring działań/projektów
 • zarządzanie finansami
 • zasady rozliczania dotacji
 • współpracę między- i wewnątrzsektorowąIV. SEMINARIA TEMATYCZNE DLA NGO /GRUP NIEFORMALNYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELI JST m.in. z następującego zakresu tematycznego:


Profesjonalizacja Trzeciego sektora, w tym m.in. podstawy funkcjonowania silnej instytucjonalnie organizacji pozarządowej, potencjał małopolskich NGO, dostępne wsparcie dla małopolskich NGO


Zarządzanie strategiczne organizacją non-profit, w tym m.in. misja, wizja, cele, plany działań, narzędzia do analizy mocnych i słabych stron dostosowanych do specyfiki NGO, korzyści z planowania strategicznego


Zarządzanie strategiczne finansami w NGO, w tym m.in. dywersyfikacja źródeł finansowania NGO, uniezależnienie się od grantozy, metody fundraisingu, źródła wewnętrzne typu działalność gospodarcza i statutowa odpłatna


Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi w NGO, w tym m.in. zarządzanie personelem płatnym i wolontariuszami, motywowanie i angażowanie, rozwój pracowników


Strategiczne budowanie wizerunku i promocja NGO – współczesne techniki i metody budowania wizerunku, wykorzystywanie IT, niskobudżetowa promocja, budowanie relacji z partnerami


Terminy i miejsca seminariów podane będą w późniejszym terminie. Istnieje możliwość zorganizowania spotkań w odpowiedzi na zapotrzebowania organizacji/grupy nieformalnej.

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1246.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/oferta-projektu-centrum-aktywnosci-lokalnej.html