Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 23.04.2019r. Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

O G Ł O S Z E N I E    Burmistrza Miasta Mszana Dolna

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTA MSZANA DOLNA

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. , poz. 647) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 - z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/240/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/337/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 03.09.2013 r. do 01.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna ul. Piłsudskiego 2 pokój nr 205 w godz. od 8:00 do 15:00Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.09.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna ul. Piłsudskiego 2 , Sala Narad o godz. 14:00Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mszana Dolna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2013 r.Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu zmiany planu.Zgodnie z art. 40 cytowanej powyżej ustawy, wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym – na adres miasto@mszana-dolna.pl


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy j.w. w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje o przedmiotowym projekcie zmiany planu i prognozie oddziaływania na środowisko.

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1741.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/ogloszenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html