Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 14.12.2018r. Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W 2013R.

 I. Przedmiot i cel konkursu
Przedmiotem OTWARTEGO KONKURSU OFERT jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecona realizacja zadań publicznych i przydzielona dotacja na ich realizację.
Zgodnie z uchwałą nr XXXII/220/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, objęte niniejszym konkursem są następujące działania:


1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2) Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności.
3) Wypoczynek dzieci i młodzieży.
4) Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2013, zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 Rady Miasta Mszana Dolna Nr XXXIII/227/2013 z dnia 28 stycznia 2013r., wynosi 10.000,00zł
Na poszczególne zadania przydziela się następujące kwoty:


1) Zadanie 1 – 4.000,00 zł
2) Zadanie 2 – 2.000,00 zł
3) Zadanie 3 – 2.000,00 zł
4) Zadanie 4 – 2.000,00 zł

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:


1) powierzania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
2) wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:


1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwaną dalej „ustawą”.

 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert, wypełnionej czytelna i trwałą techniką oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z dnia 10 stycznia 2011r. Nr 6 poz. 25).

4. Oferta zawiera:


1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.5. Do oferty załącza się:


1) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu / aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla podmiotu potwierdzający statut prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok,
3) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok,
4) umowę partnerską w przypadku składania oferty wspólnej.

 

6. Dotowane z budżetu Miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie Miasta Mszana Dolna lub na rzecz jej mieszkańców.7. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 


IV. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.

1. Do konkursu mogą być składane oferty na zadania, których realizację prowadzona będzie w okresie od dnia podpisania umowy najpóźniej do dnia 31.12.2013r.

2. Udzielenie dotacji i realizacja zadania publicznego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Mszana Dolna a podmiotem wyłonionym w konkursie. Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie dotyczącej realizacji zadania.

3. Podmiot składający ofertę:


1) wykonuje zadanie samodzielnie lub z innym podmiotem na zasadach umowy partnerskiej,
2) prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3) umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli stanu realizacji zadania,
4) zobowiąże się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,
5) zobowiąże się do wniesienia wymaganego wkładu własnego.

 

4. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie podmiot jest zobowiązany sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.


V. Termin składania ofert


1. Oferty należy składać do dnia 04.03.2013r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Mszana Dolna przy ul. Piłsudskiego 2 do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013r.”.


2. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.

 


VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert i terminie dokonania wybory ofert.

 

1. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z dnia 10 stycznia 2011r. Nr 6 poz. 25).

 

2. Na każde zadanie winna zostać złożona oddzielna oferta wraz z kompletem dokumentów i załączników.

 

3. Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta pod rygorem nieważności złożonej oferty.

 

4. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:


1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
2) ocenia przedstawiona kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
4) w przypadku wspierania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

5. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta powołuje w drodze zarządzenia Komisję Konkursową.

 

6. Konkurs składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie komisja bada prawidłowość ogłoszenia o konkursie oraz sprawdza czy oferty spełniają warunki zawarte w ustawie oraz w ogłoszeniu. W drugim etapie komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę.

 

7. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Mszana Dolna w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje prawo odwołania.

 

8. Termin dokonania wyboru oferty nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

9. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i na stron internetowej Urzędu Miasta.

 

10. Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

 

VII. Informacja o zadaniach publicznych realizowanych w roku 2012r. oraz wysokość przekazanych dotacji.

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

zadanie publiczne: Sport pomaga wierzyć w siebie realizowane przez Miejsko-Gminny Klub Siatkarski „Mszanka” Mszana Dolna – 600,00zł

zadanie publiczne: VIII Turniej Piłki Plażowej realizowane przez Ognisko TKKF „Lubogoszcz” Mszana Dolna - 598,04zł

zadanie publiczne: XI Turniej Tenisa Stołowego realizowane przez Ognisko TKKF „Lubogoszcz” Mszana Dolna – 499,86zł

zadanie publiczne: XIII Turniej Tenisa Ziemnego realizowane przez Ognisko TKKF „Lubogoszcz” Mszana Dolna – 800,00zł
 


2. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


zadanie publiczne: „Kino letnie edycja 2012” - 1.845,00zł   realizowane przez Stowarzyszenie „LAMA”3. Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, porządek i bezpieczeństwo publiczne.


zadanie publiczne:”Mama uczy sie pierwszej pomocy”-bezpłatne szkolenie dla matek z zakresu pierwszej pomocy realizowane przez Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Mszana Dolna – 1.435,12


zadanie publiczne: Festyn Rodzinny promujący pierwszą pomoc, ratownictwo i profilaktykę zdrowotną „Ratuj z nami” realizowane przez Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Mszana Dolna – 1.037,40

 


4. Wypoczynek dzieci i młodzieży


zadanie publiczne: „Nasza pasja -siatkówka” realizowany przez Miejsko-Gminny Klub Siatkarski „Mszanka” Mszana Dolna – 2.500,00zł

 

 

Tutaj do pobrania:

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 BURMISTRZA MIASTA Mszana Dolna z dnia 08.02.2013r.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2013 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 08.02.2013r.

 

 


 

Tekst przeczytany: 1417.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/otwarty-konkurs-ofert-2013.html