Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 24.04.2019r. Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2016

  Otwarty konkurs ofert - powtórnie  

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna powtórnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016r. Bbb

 

 

 

I. Przedmiot i cel konkursu


Przedmiotem OTWARTEGO KONKURSU OFERT jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecona realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przydzielona dotacja na ich realizację.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/120/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, objęte niniejszym powtórnym konkursem są następujące rodzaje zadań publicznych:

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
2) Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności.
3) Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2016 roku w ramach powtórnego konkursu ofert, zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2016 Rady Miasta Mszana Dolna Nr XV/128/2015 z dnia 29.12.2015r. oraz uchwałą Rady Miasta Mszana Dolna Nr XVIII/158/2016 z dnia 30.03.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków, wynosi 69.408,00zł. Na poszczególne zadania o których mowa w rozdziale I pkt 1- pkt 3 przydziela się odpowiednio następujące kwoty:


1) 56.000,00 zł
2) 3.408,00 zł
3) 10.000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji.


1. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:

1) powierzania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
2) wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1) organizacje pozarządowe z zastrzeżeniem wynikającym z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, 
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

3. O dotację na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się podmioty o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem że prowadzą one działalność statutową w dziedzinie, w której będzie realizowane zadanie.

 

4. Dotowane z budżetu Miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie Miasta Mszana Dolna lub na rzecz jej mieszkańców

 

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie określonym w rozdziale V pkt 1, wypełnionej czytelna i trwałą techniką, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z dnia 10 stycznia 2011r. Nr 6 poz. 25).

 

6. Oferta zawiera:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, 
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,

 

7. Do oferty załącza się:

1) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu /aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla podmiotu potwierdzający statut prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 
2) umowę partnerską w przypadku składania oferty wspólnej.

 

8. W przypadku składania oferty wspólnej należy wskazać jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz sposób reprezentacji tych podmiotów wobec organu administracji publicznej.

 

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona, jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zadania opisywanego w ofercie należy wpisać „nie dotyczy”.

 


10. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.


1. Do konkursu mogą być składane oferty na zadania, których realizację prowadzona będzie w okresie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 2.05.2016 r.) najpóźniej do dnia 15.12.2016 r.

 


2. Udzielenie dotacji i realizacja zadania publicznego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Mszana Dolna a podmiotem wyłonionym w konkursie. Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie dotyczącej realizacji zadania.

 


3. Podmiot składający ofertę:


1) wykonuje zadanie samodzielnie lub z innym podmiotem na zasadach umowy partnerskiej,
2) prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3) umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli stanu realizacji zadania,
4) zobowiąże się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,
5) zobowiąże się do wniesienia wymaganego wkładu własnego.
4. Z dotacji mogą zostać pokryte wydatki poniesione po podpisaniu umowy i zgodnie z terminem wykonania zadania określonym w umowie. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy wraz z dowodem zapłaty.
5. Koszty pokrywane z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy należy przedstawić w uwagach do kosztorysu podając rodzaj wykonanej pracy, termin jej wykonania wraz z podaniem szacunkowej kwoty za godzinę pracy. Kwota ma się mieścić w przedziale 15,00-25,00zł i jest zależna od charakteru wykonanej pracy oraz kwalifikacji niezbędnych do jej wykonania.
6. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie podmiot jest zobowiązany sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

V. Termin składania ofert


1. Oferty należy składać do dnia 25.04.2016r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Mszana Dolna przy ul. Piłsudskiego 2 do godz. 15.30 osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016r.”

 

2. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.


1. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z dnia 10 stycznia 2011r. Nr 6 poz. 25).

 

2. Na każde zadanie winna zostać złożona oddzielna oferta wraz z kompletem dokumentów i załączników.

 

3. Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta pod rygorem nieważności złożonej oferty.

 

4. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:


1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
2) ocenia przedstawiona kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
4) w przypadku wspierania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta powołuje w drodze zarządzenia Komisję Konkursową.
6. Konkurs składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie komisja bada prawidłowość ogłoszenia o konkursie oraz sprawdza czy oferty spełniają warunki zawarte w ustawie oraz w ogłoszeniu. W przypadku braków formalnych oferty komisja prostuje oczywiste omyłki a w pozostałym zakresie zwraca się do oferentów o usunięcie braków w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Oferty, których braki nie zostały uzupełnione podlegają odrzuceniu.
7. W drugim etapie spośród ofert nieodrzuconych komisja wybiera najkorzystniejsze oferty.
8. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Mszana Dolna w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje prawo odwołania.
9. Termin dokonania wyboru oferty nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i na stron internetowej Urzędu Miasta. 
11. Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. 12. Jeżeli dotacja zostanie przyznana w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu ofert, dokonać zmniejszenia zakresu realizacji zadania, składając zaktualizowany harmonogram i zaktualizowany kosztorys realizacji zadania lub odstąpić od podpisania umowy na realizację tego zadania.
13. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy oferent powiadamia pisemnie o tym fakcie Burmistrz Miasta Mszana Dolna w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu ofert.

 

VII. Informacja o zadaniach publicznych realizowanych w roku 2015r. oraz wysokość przekazanych dotacji.


1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

  • zadanie publiczne: „Bo trening to nasze przeznaczenie” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy BESKID Mszana Dolna – 5.200,00zł
  • zadanie publiczne: „XI Turniej Piłki Plażowej” realizowane przez Ognisko TKKF „Lubogoszcz” Mszana Dolna - 699,00zł
  • zadanie publiczne: „XIV Turniej Tenisa Stołowego” realizowane przez Ognisko TKKF „Lubogoszcz” Mszana Dolna – 600,00zł.
  • zadanie publiczne: „XVI Turniej Tenisa Ziemnego” realizowane przez Ognisko TKKF „Lubogoszcz” Mszana Dolna – 900,00zł

2. Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności.

 

  • zadanie publiczne: „Aktywność fizyczna-samo zdrowie” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy BESKID Mszana Dolna - 1.140,00zł

3. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

  • zadanie publiczne: „Trening czyni mistrza” realizowane przez Klub Sportowy „Turbacz” Mszana Dolna- 1.492,99zł


4. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

  • zadanie publiczne:„Kino letnie 2015” realizowane przez Stowarzyszenie LAMA– Lokalna Akcja Mszańskich Aktywistów – 1.999,98zł
     

 

 

 


   -  Pełny tekst zarządzenia.

 

 

  Ogłoszenie w BIP.

 

 Oferta realizacji zadania publicznego - formularz do druku

 

 Oferta realizacji zadania publicznego - formularz do wypełnienia (tylko w MS Word)

 

 

 

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1133.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/otwarty-konkurs-ofert-powtornie.html