Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 16.02.2019r. Imieniny: Danuty, Daniela, Juliany
 
 
Jesteś w » Strona Główna

 


 

 

Dzięki wsparciu finansowemu z RPO, wkrótce w Mszanie Dolnej wybudowany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

W grudniu 2017 roku Miasto Mszana Dolna złożyło wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. "Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszanie Dolnej". Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, finansową oraz merytoryczną i Miastu Mszana Dolna zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 279 106,28 zł. Wartość całego projektu to 402 702,49 zł, w tym koszty kwalifikowane 328 360,35 zł.

 

Projekt zakłada budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach którego zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu m.in. jego utwardzenie, wiata pod kontenery otwarte, a także zakup: pojemników na odpady, kontenera magazynowego z wyposażeniem oraz kontenera biurowego. Do tego dochodzi oświetlenie i ogrodzenie terenu. PSZOK oprócz funkcji przyjmowania i magazynowania odpadów będzie również pełnił funkcje dodatkowe. Na terenie PSZOK-u zostanie utworzony punkt przyjmowania rzeczy używanych, które mogą być ponownie użyte przez innych mieszkańców.

 

PSZOK będzie znajdował się przy ulicy Krakowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej.

 

Głównym założeniem inwestycji, jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie liczby odpadów deponowanych na składowiskach, stworzenie optymalnych warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzącym legalną działalność polegającą na magazynowaniu, transporcie i przetwarzaniu odpadów.

 

Realizacja projektu pozwoli na ochronę środowiska, poprawę jakości powietrza, polepszenie stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców. Ponadto, wzrośnie świadomość proekologiczna mieszkańców, a w efekcie wzrośnie również poziom wykorzystania potencjału turystyczno-inwestycyjnego regionu.

 

Potrzeba podjęcia takiego działania wynika przede wszystkim z ustawowych obowiązków nałożonych na gminy w zakresie corocznego zwiększania ilości odpadów zbieranych selektywnie oraz osiągania wyznaczonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska poziomów recyklingu. Nieosiągnięcie wskazanych poziomów skutkowało będzie nałożeniem na Gminy wysokich kar pieniężnych.


 

 
 
 

  
Tekst przeczytany: 393.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych.html