Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 24.05.2019r. Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

 Rusza nabór na urzędników wyborczych 

 

 

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu

 

 

INFORMACJA

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 lutego 2018 r.

 


Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu posiada właściwość terytorialną dla gmin wchodzących w skład powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego oraz miasta Nowy Sącz, dla których - zgodnie z §1.1 i § 1.2 uchwały zostaje ustalona liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

 

Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,


2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,


3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.


4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.


W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.


Do pobrania wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego w wersji edytowalnej.


Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, w godzinach urzędowania (pon. - pt. 7:30 - 15:30). Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego może zostać przesłane do tut. Delegatury również pocztą elektroniczną (nws-maria.zieba@kbw.gov.pl lub nws-dyr@kbw.gov.pl ), jednakże w terminie wynikającym z uchwały muszą zostać przesłane dokumenty „papierowe”. O dotrzymaniu terminu decyduje data otrzymania „papierowego” zgłoszenia (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).


Termin składania zgłoszeń kandydatów na urzędnika wyborczego upływa z dniem 14 marca 2018 r.


Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.


Szczegółowe zasady powoływania oraz zadania urzędnika wyborczego określa:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy - Dział II rozdział 9 - Urzędnicy wyborczy,
- uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

 

Dyrektor Delegatury KBW w Nowym Sączu
(-) Maria Zięba

 

 

 

 

INFORMACJA


Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 22 lutego 2018 r.

 


W związku z otrzymanym dodatkowym stanowiskiem Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego 2018 r. znak: ZPOW-071-3/18 (data wpływu 22.02.2018), w uzupełnieniu informacji o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, uprzejmie informuję, że:


W treści informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego dodaje się:


„W związku z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. po. 922 z późn.zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul.Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoby dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.”

 

2. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego dołączając do zgłoszenia kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.


Dyrektor Delegatury KBW w Nowym Sączu
(-) Maria Zięba

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych 

 

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

 

Liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu 

 

Wyciąg z Kodeksu wyborczego - Dział II Rozdział 9 - dotyczący urzędników wyborczych 

 


Informacja na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu 

 

 

Tekst przeczytany: 899.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/rusza-nabor-na-urzednikow-wyborczych.html