Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 20.10.2018r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2012

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę specjalistycznych usług opiekuńczych.


I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2
tel./fax: (18) 33-10-084
e-mail: mops@mops.mszana-dolna.plII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka autystycznego (umowa zlecenie).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera formularz cenowy (Załącznik Nr 4).
3. Termin realizacji zamówienia: sierpień 2012 r. - grudzień 2012 r.
4. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług.
5. Inne istotne warunki zamówienia:Ogólny zakres wykonywanych czynności:
uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.Niezbędne wymagania (zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym,
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji.
3. Posiadanie przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w ust. 1 §3 wyż. cyt. rozporządzenia, co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 §3 wyż. cyt. rozporządzenia i posiadają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

Wymagane dokumenty:
1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 4).
2. Życiorys (CV).
3. Dokument potwierdzający wykształcenie.
4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
5. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 §3 cyt. wyż. rozporządzenia.
6. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.


6. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę sporządzić należy na druku stanowiącym Załącznik Nr 3.
2) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub odręcznie (czytelnym pismem) nieścieralnym atramentem lub długopisem.
3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4) W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka autystycznego”.


7. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub faksem pod numerem telefonu (18) 33-10-084.
2) Ofertę złożyć należy do dnia: 31 lipca 2012 r.    

 

KIEROWNIK                                     
                                                               MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Mszanie Dolnej                                 
(-) mgr Sabina Kogut                              

 Zapytanie ofertowe w formacie pdf.Załącznik nr 3 - OFERTA - w formacie docZałącznik nr 4 - FORMULARZ CENOWY - w formacie doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 1056.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/zapytanie-ofertowe-miejskiego-osrodka-pomocy-spolecznej-2.html