Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 23.10.2018r. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2015

 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę specjalistycznych usług opiekuńczych.


I. ZAMAWIAJĄCY:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2
tel./fax: (18) 33-10-084
e-mail: mops@mops.mszana-dolna.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka autystycznego (umowa zlecenie).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera formularz cenowy (Załącznik Nr 4).

3. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2016 r. - kwiecień 2016 r.

4. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.


Niezbędne wymagania (zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):


1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.


2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:


1) szpitalu psychiatrycznym,
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji.

 

3. Posiadanie przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w ust. 1 §3 wyż. cyt. rozporządzenia, co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 §3 wyż. cyt. rozporządzenia i posiadają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.


4. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:


1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Wymagane dokumenty:


1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 4).
2. Życiorys (CV).
3. Dokument potwierdzający wykształcenie.
4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
5. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 §3 cyt. wyż. rozporządzenia.
6. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

 

 

6. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę sporządzić należy na druku stanowiącym Załącznik Nr 3.
2) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub odręcznie (czytelnym pismem) nieścieralnym atramentem lub długopisem.
3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4) W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka autystycznego”.


7. Miejsce i termin złożenia oferty:


1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub faksem pod numerem (18) 33-10-084.
2) Ofertę złożyć należy do dnia: 15 grudnia 2015 r.     

 Z upoważnienia Burmistrza Miasta Mszana Dolna
(-) Sabina Kogut
KIEROWNIK MOPS

  Zapytanie oferowe jako dokument pdf  

 Załącznik Nr 3 - do wypełnienia 

 Załącznik Nr 4 - do wypełnienia   
 

 

 

 

Tekst przeczytany: 1075.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/zapytanie-ofertowe-mops-1511.html