Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 14.12.2018r. Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2014

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Mszana Dolna

z dnia 10 lutego 2014 roku

 w sprawie organizacji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.


Na podstawie art 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIII/305/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi:


1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2) Ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności.
3) Wypoczynek dzieci i młodzieży.
4) Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 2.
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2014, zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XLVI/316/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27.01.2014r., wynosi 10.000,00zł.
2. Na poszczególne zadania, o których mowa w §1 pkt 1- pkt 4 przydziela się odpowiednio następujące kwoty:


1) 6.000,00 zł
2) 1.000,00 zł
3) 1.000,00 zł
4) 2.000,00 zł

 

§ 4.
Ogłoszenie otwartego konkursu zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Mszana Dolna- adres: www.mszana-dolna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

§ 5.
Koordynacje wszystkich spraw związanych ze współpracą Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi prowadzi Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Tutaj pełny tekst zarządzenia.
 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1105.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/zarzadzenie-nr-11-2014-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html