Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 21.07.2018r. Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

 

ZARZĄDZENIE Nr 49/2018   Burmistrza Miasta Mszana Dolna

z dnia 06 czerwca 2018 roku

 


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 12.

 

 

Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 63, ust. 10 w związku z art. 29, ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, z późn.zm.) oraz § 1, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017 roku, poz. 1587), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem” - Burmistrz Mszana Dolna zarządza co następuje:

 

§ 1.
Ogłasza się konkurs na stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 12.

 

§ 2.
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 w brzmieniu ustalonym jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.eu
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna;
4) na tablicach ogłoszeń wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mszana Dolna.

 

§ 4.
Konkurs na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony na zasadach, w trybie i w/g procedury określonej w rozporządzeniu.

 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Tutaj pełny tekst zarządzenia  

Tekst przeczytany: 357.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/zarzadzenie-nr-49-2018-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html