Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 18.06.2018r. Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2016

 Edukacja dzieci 6 -letnich i 7-letnich w roku szkolnym 2016/2017 wg nowych przepisów - informacja dla rodziców 

 

Zasady przyjęć do klas I w roku szkolnym 2016/2017 


Do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są:

 

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2009) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2010) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo

- posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 

Uwaga: Dzieci sześcioletnie urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej


Kandydaci z obwodu i spoza obwodu danej szkoły


Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).


  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły


Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać i może starać się o przyjęcie do innej szkoły. Potwierdzenie przez rodzica chęci uczęszczania przez dziecko do szkoły, w obwodzie w której zamieszkuje następuje na piśmie u dyrektora tej szkoły w terminie do dnia 31 marca 2016r. ( druk ZGŁOSZENIE)


  • Kandydaci spoza obwodu


Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Mszana Dolna w uchwale Nr XVI/142/2016 z dnia 1 lutego 2016r. Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej kandydatów spoza obwodu upływa z dniem 31 marca 2016r. (druk WNIOSEK wraz z załącznikami)

Uwaga: Dziecko, które w roku szkolnym 2015/2016 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek- zgłoszenie o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r. (druk ZGŁOSZENIE)


Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, gmina może do 15 czerwca 2016r. wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego inna szkołę podstawową niż ta, w której obwodzie mieszkają. Wyjątek stanowi przypadek, jeśli spodziewana liczba uczniów w klasie w klasie pierwszej przekracza 11.


Dzieci urodzone w roku 2009 r. oraz dzieci urodzone w I połowie 2008 r.

 

  • dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.
  • dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r. , mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

 

Do pobrania:

 

Format DOC Format PDF
ZGŁOSZENIE dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły, które w roku szkolnym 2015/2016 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w naszej szkole)
 


WNIOSEK o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły)

 WNIOSEK - Załącznik: Zaświadczenie o zatrudnieniu

 


 WNIOSEK - Załącznik: Oświadczenie rodziców/ca o miejscu zamieszkania krewnych dziecka (babci, dziadka)

 WNIOSEK - Załącznik: Oświadczenie rodziców/ca o miejscu zamieszkania dziecka

 Poradnik dla rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich można pobrać tutaj (plik pdf):

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/poradnik-dla-rodzicow-szescio-i-siedmiolatkow.pdf

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1231.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/zasady-przyjec-do-klas-i-w-roku-szkolnym-2016-2017.html