Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 25.02.2018r. Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2012

Od 1 września 2012 roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.


Z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego.

Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.


Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
2.  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1


W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.


Zmiany dotyczą również wysokości dofinansowania, przedstawia je poniższa tabela:

 

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

od 01.01.2012
do 31.08.2012

od 01.09.2012 
do 31.12.2012

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym
24 miesiące

4587 zł

4587 zł (wypłacane na
mocy przepisów przejściowych
do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym
36 miesięcy

7645 zł

8081 zł

Przyuczenie do
wykonywania określonej pracy

240 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
1. dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
2. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
3. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
4. dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
5. odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.


W przypadku składania wniosku po 01.09.2012r., każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., nr 53, poz. 311).


W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów Burmistrz Miasta Mszana Dolna nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).


Ponadto rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta Mszana Dolna o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Mszana Dolna.Do pobrania (w formacie doc):

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników składany na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz instrukcja

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
 

 

 

Red.

Tekst przeczytany: 1122.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.mszana-dolna.eu/zmiany-warunkow-dofinansowania-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow.html